+ A | - A
image

Image
image


Waarschuwing
Geachte bezoeker

Deze tekst is opgenomen om enig mogelijk misverstand te voorkomen.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Dat geldt eveneens voor de informatie op deze website. Wij wijzen u er echter op dat DEZE WEBSITE UITSLUITEND INFORMATIEF VAN AARD IS. De geboden informatie is slechts richtinggevend en kan NOOIT WORDEN GELEZEN EN BESCHOUWD ALS ZIJNDE INFORMATIE DIE IN ZIJN ALGEMEENHEID GELDIG IS, DAN WEL OP UW PERSOONLIJKE SITUATIE, DAN WEL OP DE SITUATIE VAN DERDEN, betrekking heeft.


Voor informatie over uw persoonlijke situatie/operatie/ziektebeeld, dan wel over de situatie/operatie/ziektebeeld waarin derden, daaronder begrepen kinderen en partners, zich bevinden, dient u TE ALLEN TIJDE uw behandeld arts te raadplegen.

Marcel Driessen, en de makers van deze website, waaronder worden begrepen diegenen die geboden informatie hebben verstrekt ter publicatie op deze website, ZIJN DERHALVE NOOIT EN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR welke gevolgen van welke door u gelezen informatie dan ook!

De geboden informatie is dan ook OP GEEN ENKELE WIJZE RECHTSGELDIG.. U kunt dan ook NOOIT op basis van de hier geboden informatie enig recht direct of indirect claimen, eisen of vragen. Hieronder wordt mede begrepen het doen van aanspraken op schadevergoedingen van welke aard dan ook.

De makers van deze website zijn dan ook NOOIT AANSPRAKELIJK VOOR vermeende, door u direct dan wel indirect geleden schade in de ruimste zin van het woord, dan wel voor schade in de ruimste zin van het woord geleden door derden.

Tevens wordt door bovengenoemden geen enkele verantwoording gedragen voor de geboden informatie welke u aantreft op de websites waarnaar via deze wensite wordt verwezen. De makers van deze website beschouwen de websites waarnaar wordt verwezen (veelal via het menu-item "links") eveneens als slechts informatief van aard.

De aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbeperkingen welke bovenstaand werden vermeld gelden eveneens voor die websites waarnaar werd verwezen.

Deze website is geheel rond de persoon van orthopedisch chirurg Marcel Driessen opgesteld. Marcel Driessen hecht er aan te benadrukken dat er vele goede orthopedische chirurgen zijn. Dat deze informatieve website zijn naam draagt én dat de mogelijkheid wordt geboden contact met hem op te nemen, is een logisch gevolg van het feit dat Marcel Driessen de initiatiefnemer van deze website is..

Door informatie middels deze website aan te bieden, willen wij uitsluitend een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de orthopedische chirurgie in het algemeen en de patiëntvriendelijkheid in het bijzonder. Het staat u uiteraard vrij om de geboden informatie in u op te nemen en contact te zoeken met een specialist naar uw keuze. Mocht bij u als bezoeker de indruk zijn ontstaan dat andere dan ideeële motieven aan deze website ten grondslag liggen dat betreuren wij dat zeer. Met bovenstaande tekst hopen wij de mogelijke verwarring rond doel en inhoud van de website te hebben weggenomen.

Met vriendelijke groeten, Marcel Driessen en het management van marceldriessen.com


image

image

image